NOU PAQUET DE MESURES DEL GOVERN: REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC

BLOG PYMES

NOU PAQUET DE MESURES DEL GOVERN: REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC

FISCALITAT · HISENDA · PYMES

divendres, 9 / desembre / 2016

RDL 3/2016, BOE 3-11-16

Resumim en aquesta nova entrada, el paquet de mesures adoptat pel Govern per combatre el dèficit públic. Una altra vegada el contribuent i el ciutadà de a peu paga els plats trencats d'una mala gestió de l'executiu i del deute contret els darrers anys amb la Unió Europea. No es toquen els tipus impositius de societats per ingressar més, però si s'eixampla la base imposable de l'impost amb els mateixos efectes o pitjors. A nivell de Llei General Tributària, és bastant lesiva la mesura que impossibilita els ajornaments d'IVA entre d'altres, ja que molts empresaris l´utilitzen financeramente en el seu dia a dia, igual que fa Hisenda  amb les nostres retencions i pagaments a compte. En fi, s'evidencia amb aquesta mesura la manca d'empatia del govern i que no té ni la més mínima idea de les situacions de tensió econòmica i de tresoreria per les que passen les empreses, sobretot petita i mitjana.

 

Amb entrada en vigor el 3 - 11 - 16, excepte les mesures que modifiquen la LGT en relació amb la forma de pagament en espècie i els ajornaments i fraccionaments del pagament que entraran en vigor l'1 - 1 - 2017, s'adopten diverses mesures dirigides a la consolidació de les finances públiques que vénen a completar les contingudes en el RDL 2/2016

Les principals novetats que es recullen són:

1. Impost sobre Societats (LIS)

En l'àmbit de l'IS, s'adopten tres mesures de rellevància. Les dues primeres suposen un eixamplament de les bases imposables de les entitats espanyoles, mentre que la tercera assegura el nivell de recaptació adequat d'aquesta figura impositiva.

a) Primera mesura: No deduïbilitat de les pèrdues realitzades en la transmissió de participacions en entitats sempre que es tracti de participacions amb dret a l'exempció en les rendes positives obtingudes, tant en dividends com a plusvàlues generades en la transmissió de participacions.

Així mateix, queda exclosa d'integració en la base imposable qualsevol tipus de pèrdua que es genera per la participació en entitats ubicades en paraïsos fiscals o en territoris que no arriben a un nivell de tributació adequat.

b) Segona mesura: nou mecanisme de reversió d'aquells deterioraments de valor de participacions que van resultar fiscalment deduïbles en períodes impositius previs a 2013.

Aquesta reversió es realitza per un import mínim anual, de manera lineal durant cinc anys. En aquest RDL s'estableix la incorporació automàtica dels referits deterioraments, com un import mínim, sense perjudici que resultin reversions superiors per les regles d´aplicació general, tenint en compte que es tracta de pèrdues estimades i no realitzades que minoren la base imposable de les entitats.

c) Tercera mesura: Es regula novament el límit a la compensació de bases imposables negatives per a grans empreses amb import net de la xifra de negocis d'almenys 20 milions d'euros, acompanyat d'un nou límit en l'aplicació de deduccions per doble imposició internacional o interna, generada o pendent de compensar, amb l'objecte d'aconseguir que, en aquells períodes impositius en què hi hagi base imposable positiva generada, l'aplicació de crèdits fiscals, en reduir la base imposable o la quota íntegra, no disminueix l'import a pagar íntegrament.

2. Llei general tributària (LGT)

Amb efectes des de l'1 - 1 - 2017 s'aplicaran les següents mesures:

a) Formes de pagament No s'admetrà el pagament en espècie quan els deutes tributaris tinguin la condició de inajornables. En aquests supòsits, les sol·licituds de pagament en espècie seran admeses.

b) Ajornament i fraccionament del pagament

No poden ser objecte d'ajornament ni fraccionament:

- Les liquidacions tributàries confirmades total o parcialment en virtut de resolució ferma quan prèviament hagin estat suspeses durant la tramitació del corresponent recurs o reclamació en seu administrativa o judicial; i

- Els tributs repercutits, llevat que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.

c) Règim transitori: Els ajornaments o fraccionaments que s'hagin iniciat abans de l'1 - 1 - 2017 es regiran per la normativa anterior a la data fins a la seva conclusió.

d)Se suprimeix la possibilitat d'ajornar o fraccionar les retencions i ingressos a compte.

 

3. Règim fiscal de les Cooperatives(L 20/1990)

Límits aplicables a la compensació de quotes tributàries negativesAmb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 - 1 - 2016, en el cas de cooperatives que tinguin un import net de la xifra de negocis d´almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què es s'iniciï el període impositiu, el límit establert serà el següent:

- Quan l'import net de la xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d'euros però inferior a 60 milions d'euros, en els referits 12 mesos, el límit aplicable serà del 50%;

- Quan l'import net de la xifra de negocis sigui almenys de 60 milions d'euros en els referits 12 mesos, el límit aplicable serà el 25%;

La limitació a la compensació de quotes negatives no resultarà d'aplicació en l'import de les rendes corresponents a "quites i esperes" conseqüència d'un acord amb els creditors no vinculats amb el contribuent.

No obstant això, quan l'import sigui inferior a 20 milions d'euros, s'aplica el límit general del 60% per als períodes impositius que s'iniciïn en l'any 2016.

4. Impost sobre el Patrimoni (LIP)

Es prorroga l'exigència del gravamen de l'IP durant l'any 2017.

Amb efectes d'1 - 1 - 2018, tornarà a estar en vigor la bonificació general del 100% de la quota íntegra de l'impost per als subjectes passius per obligació personal o real de contribuir.

Quedaran derogades les normes relatives als representants dels subjectes passius no residents a Espanya, bonificació de la quota a Ceuta i Melilla, autoliquidació, persones obligades a presentar la declaració i presentació de la declaració.

5. Cadastre Immobiliari (RDLeg 1/2004)

Coeficients d'actualització de valors cadastrals - Es fixen per 2017 els coeficients d'actualització de valors cadastrals que seran aplicats als municipis inclosos en l'OM HAP / 1553/2016.

Any d'entrada en vigor ponència de valors

Coeficient d'actualització

1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 i 1990

1,08

1994

1,07

1995

1,06

1996

1,05

1997, 1998, 1999 i 2000

1,04

2001, 2002 i 2003

1,03

2005, 2006, 2007, 2008 i 2009

0,92

2010

0,90

2011

0,87

 

6. Societats anònimes cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari (SOCIMI) (L 11/2009)

Règim fiscal especial dels socis - Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 - 1 - 2017, quan el transmitent o perceptor sigui un contribuent de l'IS o de l'IRNR amb establiment permanent, no és aplicable l'exempció per evitar la doble imposició sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d'entitats residents i no residents en territori espanyol (LIS art.21) en relació amb les rendes positives obtingudes.

 

7. Impostos Especials (L 38/1992)

7.1 Impost sobre productes intermedis S'exigirà als següents tipus:

 

Península i Illes Balears

Canàries

Productes intermedis amb un grau alcohòlic volumètric adquirit no superior al 15%: vol.

38,48 € per hectolitre

30,14 euros per hectolitre

Resta de productes intermedis:

64,13 € per hectolitre

50,21 euros per hectolitre

 

7.2 Impost sobre l'alcohol i begudes derivades S'exigirà als següents tipus:

Península i Illes Balears

Canàries

958,94 € per hectolitre d'alcohol pur

750,36 €   per hectolitre d'alcohol pur

 

a) Règim de destil·lació artesanal:

 

Península i Illes Balears

Canàries

Tarifa primera:

839,15 € per hectolitre d'alcohol pur

653,34 € per hectolitre d'alcohol pur

Tarifa segona:

839,15 € per hectolitre d'alcohol pur

653,34 € per hectolitre d'alcohol pur

 

b) Introducció de begudes derivades fabricades en altres estats membres per petits destil·ladors (producció anual que no excedeixi els 10 hectolitres):

Península i Illes Balears

Canàries

839,15 € per hectolitre d'alcohol pur

653,34 € per hectolitre d'alcohol pur

 

c) Règim de colliter:

Península i Illes Balears

Canàries

226,36 € per hectolitre d'alcohol pur

175,40 € per hectolitre d'alcohol pur

 

7.3 Modificació dels tipus impositius de l'Impost sobre les labors del tabac S'incrementa el pes del component específic enfront del component ad valorem alhora que s'efectua el consegüent ajust en el nivell mínim d'imposició, tant per a cigarrets com per picadura per liar. S'exigirà als següents tipus:

Cigarretes:

Tipus proporcional: 51%

Tipus específic: 24,7 euros per cada 1.000 cigarret

 

L'import de l'impost no pot ser inferior al tipus únic de 131,5 euros per cada 1.000 cigarrets, i s'incrementarà fins a 141 euros quan als cigarrets se'ls determini un preu de venda al públic inferior a 196 euros per cada 1.000 cigarrets.

Picadura per a liar:

Tipus proporcional: 41,5%

Tipus específic: 23,5 euros per quilogram.

 

L'import de l'impost no pot ser inferior al tipus únic de 98,75 euros per cada quilogram, i s'incrementarà fins a 102,75 euros quan a la picada per embolicar se li determini un preu de venda al públic inferior a 165 euros per quilogram.

8.Salari mínim interprofessional (SMI)

S'incrementa en un 8% el SMI per 2017.

9. Compensació per supressió del IGTI de Canàries.

Suspensió de la compensació de la Comunitat Autònoma de Canàries a l'Estat per la supressió de l'IGTE referida en l'apartat tercer de l'Acord de la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat - Comunitat Autònoma de Canàries de 16 - 11 - 15 produirà efectes, en termes de meritació, a partir de l'1 - 12016.

 Últims posts

dsc-4049.jpg
RD 11/2021. PRÒRROGA ERTOS I NOVES AJUDES PER CESSAMENT D´ACTIVITAT PELS AUTÒNOMS
S´ha aprovat el dia 28/05 en Consell de Ministres, la pròrroga dels ERTOS fins a setembre així com noves ajudes pel col·lectiu autònom
info
58.jpg
NOVES MESURES DEL 9 AL 23 DE MAIG
Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID 19 a partir del 9 de Maig de 2021
info
Subscriu-te als nostres butlletins:

AEMTIA ASSESSORS S.L.

©2021 All rights reserved
Carrer Major 2, 1º 2ª
08740 Sant Celoni (Spain)
Tel. +34 93 882 39 44
M. +34 601 64 42 59
santceloni@aemtia.com
Carrer Santa Eugènia, 10 1er 2a
17001 Girona (Spain)
Tel. +34 972 298 353
info@aemtia.com