CONVOCATÒRIA D’AJUTS EXTRAORDINARIS PER L´ANY 2020

BLOG PYMES

CONVOCATÒRIA D’AJUTS EXTRAORDINARIS PER L´ANY 2020

EMPRESA · PYMES

dilluns, 17 / agost / 2020
CONVOCATÒRIA D’AJUTS EXTRAORDINARIS PER L´ANY 2020

T´expliquem a continuació les principals característiques de l´ajuda al manteniment de l´ocupació que ha aprovat la Generalitat de Catalunya per a empreses i autònoms que haguéssin vist supesa la seva activitat per l´estat d´alarma o amb reducció de facturació, i que tinguéssin treballadors assegurats

¿Quin és l´objectiu i a qui va dirigida aquesta ajuda?

L´objectiu principal és mantenir l’ocupació de les persones treballadores contractades per les empreses i persones autònomes. Tals com:

 • Microempreses constituïdes legalment i/o;
 • Persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA o a una mutualitat del col·legi professional, que tinguin:

 

 • Volum de negoci anual o balanç general anual no superior a 2 milions d’euros
 • Domicili fiscal i, si escau, establiment operatiu a Catalunya
 • Que ocupin fins a 10 persones treballadores* que hagin vist suspesa* la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma.

 

 

¿Què s´entén per suspensió d´activitat?

 

a) La suspensió de l’obertura de tots aquells establiments indicats a l’article 10 i l’Annex del Reial decret 463/2020 i qualsevol altre normativa que s’hagi aprovat amb posterioritat.

b) La suspensió de l’activitat a conseqüència d’haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què, d’acord amb la normativa vigent, l’activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb el mateix període de l’any anterior, a conseqüència de la covid-19.

 

¿Quins són els requisits en quan a plantilla i treballadors/es?

 

1. Es tenen en compte el núm. de persones que treballaven en el moment de la declaració d’estat d’alarma i que s’hagin mantingut durant període de suspensió de l’activitat.

2. Existència de contracte laboral dels treballadors, de qualsevol modalitat, jornada igual o superior a 50%

3. Manteniment del 100% de la plantilla que tenien en el moment que es decretés l’estat d’alarma, com a MÍNIM, durant 12 mesos següents a l’atorgament de l’AJUT PER REINICI D’ACTIVITAT. Si NO es complís à reducció de l’ajut en la mateixa proporció al nombre de dies globals de tota la plantilla en què no s’ha mantingut aquest compromís.

 

¿Quin és el pressupost d´aquesta nova ajuda?

 • 5.000.000€ à pluriennal (2020 -90%- i 2021 -10%-)
 • La concessió de la subvenció resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió.
 • La renúncia i la revocació obre porta a noves assignacions que no van poder obtenir les subvencions per exhauriment del pressupost, que es realitzaran seguint l’ordre de prelació.
 • El seu atorgament està supeditat a la possible reducció parcial o total, ABANS que no es dicti la resolució definitiva d’atorgament, derivades de restriccions pel compliment de nous objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

¿Quina és la quantia de la subvenció?

 

 • Mòdul econòmic de: 4.369,05€/persona treballadora en plantilla*, per un màxim de tres unitats de mòdul à a efectes de determinar la quantia de l’ajut, es comptabilitzarà un MÀXIM de tres persones de la plantilla* per entitat.
 • Desglossament quantia: 50% SMI x 6 mesos + 31,4% despeses cotització SS.
 •  

¿Quan s´acaba el termini de presentació?

El termini finalitzar el pròxim dia 30/09 i és compatible amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat que sigui finançat per altres administracions o ens públics i privats. L’import dels ajuts en cap cas pot ser d’una quantia que superi els costos laborals de cada treballador.

 

¿Què implica la sol·licitud?

 1.  Faculta a l’Administració: per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades   que hi consten o es declaren, i a demanar que s’aporti la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades.

També suposa l’accés a dades relatives a les obligacions tributàries i SS i consulta de constitució, estatuts, etc. per consultes als respectius Registres; així com qualsevol plataforma per la que es necessiti explícitament autorització de l’entitat.

 

¿Quin és el procediment?

Sol·licitud à Tancament període presentació à verificació requisits per ser beneficiàries i per obtenir subvenció. Les sol·licituds s’instruiran per ordre de presentació fins a l’exhauriment de pressupost. És perd la posició per manca o esmena de documents essencials.

 • Termini màxim resolució i notificació: 3 mesos des de la data de sol·licitud.
 • No notificació dins termini = DESESTIMACIÓ SOL·LICITUD.
 • Resolució: susceptible de recurs d’alçada en el termini d’un mes davant Secretaria General Departament de treball.
 • Pagament: bestreta del 90% de l’import de la subvenció que es durà a terme en la MATEIXA resolució d’atorgament i pagament del 10% restant que es tramitarà un cop activitat subvencionada ha estat degudament justificada.

 

Memòria justificativa (art. 17) à s’ha de presentar en el termini MÀXIM de dos mesos des de la finalització del període subvencionable.

 • El termini d’execució de la subvenció s’iniciarà l’endemà de la notificació de l’atorgament fins 12 mesos.
 • Documentació que ha de custodiar l’entitat: contractes de treball plantilla i còpia comunicació persones manteniment contracte.

 

Per ampliar informació o tramitar l´ajuda amb nosaltres, pots posar-te en contacte a info@aemtia.com o al teléfon 972 29 83 53. 

Article escrit per 

Laura Casassa i Busquets

Tècnic Àrea Laboral i Advocada

AEMTIA Assessors


20200926-resum-llei-teletreball.pdf


20200926-resumen-ley-teletrabajo1.pdfÚltims posts

dsc-4049.jpg
RD 11/2021. PRÒRROGA ERTOS I NOVES AJUDES PER CESSAMENT D´ACTIVITAT PELS AUTÒNOMS
S´ha aprovat el dia 28/05 en Consell de Ministres, la pròrroga dels ERTOS fins a setembre així com noves ajudes pel col·lectiu autònom
info
58.jpg
NOVES MESURES DEL 9 AL 23 DE MAIG
Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID 19 a partir del 9 de Maig de 2021
info
Subscriu-te als nostres butlletins:

AEMTIA ASSESSORS S.L.

©2021 All rights reserved
Carrer Major 2, 1º 2ª
08740 Sant Celoni (Spain)
Tel. +34 93 882 39 44
M. +34 601 64 42 59
santceloni@aemtia.com
Carrer Santa Eugènia, 10 1er 2a
17001 Girona (Spain)
Tel. +34 972 298 353
info@aemtia.com