EN INTERÈS DE LA IGUALTAT TRIBUTÀRIA - ISD

EN INTERÈS DE LA IGUALTAT TRIBUTÀRIA - ISD

DONACIONS · FISCALITAT · HERÈNCIA · ISD · NO RESIDENTES

dissabte, 26 / novembre / 2016

Recordant l´incumpliment del Dret Comunitari de l´Impost sobre Successions i Donacions

Aquests últims dies, tant en els mitjans de comunicació com en tertúlies de companys de professió, és cada vegada més freqüent sentir parlar - en l'àmbit fiscal i tributari- de la diferent pressió fiscal que hi ha als diferents Estats de la Unió Europea i de la recerca d'una harmonització (Societats, recaptació d'IVA etc ...).

Escoltem sobre un intent de conciliació fiscal de l'Impost de Societats per evitar que alguns països amb més tributació i menys atractius per invertir no vegin fugir aquests ingressos que fan augmentar les arques d'aquells altres territoris que gaudeixen d'una fiscalitat més avantatjosa; evitar també així que les grans multinacionals puguin construir entramats d'empreses (sense substància moltes vegades) perquè el benefici acabi tributant en aquest estat fiscalment més atraient, entre altres mesures (BEPS, mesures anti elusió fiscal, intercanvi d'informació etc). 

Poc creïble podia ser que un gegant com Apple declarés pèrdues a Espanya el 2013 quan el mateix any batia rècord de vendes en el mercat espanyol. Segur que a Irlanda coneixen la resposta.

Però aquesta entrada del bloc d'avui no és per parlar de les línies de canvi que se segueix a Europa sinó de la important Sentència del Tribunal de Justícia Europea de 3 de Setembre de 2014, en l'assumpte C-127/12 que va declarar que Espanya havia incomplert , amb la seva normativa de l'Impost sobre Successions i donacions, preceptes que consagraven la lliure circulació de capitals i suposaven diferències de tracte fiscal de les donacions i successions entre els residents i no residents a Espanya en certes situacions i operacions. 

L'esmentada Sentència es va traduir en la introducció de la Disposició Addicional 2ª en l'articulat de l'Impost sobre Successions i Donacions (Llei 29/1987, de 18 de desembre), per tal d'esmenar l'incompliment perpetrat en el Dret Comunitari i eliminar aquests supòsits de discriminació per mitjà de l'establiment d'una sèrie de regles que permetien la plena equiparació del tractament en l'Impost sobre Successions i Donacions en les situacions discriminatòries enumerades pel Tribunal Europeu.

Per il·lustrar el que s'ha dit amb un exemple molt senzill: si moria un Pare deixant alguns immobles a Espanya als seus fills, i un d'ells estava residint a Alemanya, aquest havia de tributar per l'ISD segons la tarifa espanyola (obligació real), en canvi el fill que residia a Espanya, podia acollir-se als beneficis fiscals que moltes Comunitats Autònomes tenen reconegudes (obligació personal). En alguns casos, podia suposar una diferència de tributació de més del 40% entre un i altre, i en valors absoluts ... milers i milers d'euros.

Gràcies a aquesta Sentència, es van introduir en la normativa espanyola una sèrie de regles, que podrien resumir-se en el següent quadre:

 

supòsit

tractament fiscal

Adquisició de béns i drets per causa de mort, si el causant hagués estat resident en un Estat membre de la Unió Europea, o de l'Espai Econòmic Europeu, diferent d'Espanya

Els contribuents tenen dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma on es trobi el major valor dels béns i drets del cabal relicte situats a Espanya. Si no hi ha cap bé o dret situat a Espanya, s'aplica a cada subjecte passiu la normativa de la Comunitat Autònoma en què resideixi

Adquisició de béns i drets per causa de mort, si el causant hagués estat resident a una comunitat autònoma

Els contribuents no residents, que siguin residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, tenen dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma de residència del causant

Adquisició inter vivos de béns immobles situats a Espanya

Els contribuents no residents, que siguin residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, tenen dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la comunitat autònoma on radiquin els béns immobles

Adquisició inter vivos de béns immobles situats en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, diferent d'Espanya

Els contribuents residents a Espanya tenen dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma en què resideixin

Adquisició entre vius de béns mobles situats a Espanya

Els contribuents no residents, que siguin residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, tenen dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la comunitat autònoma on hagin estat situats els referits béns mobles un major nombre de dies de l' període dels cinc anys immediatament anteriors, comptats de data a data, que finalitzi el dia anterior al de meritació de l'impost

 

 

Gràcies a aquests nous punts de connexió, es va restablir la igualtat en les donacions i successions entre drethavents i donataris residents i no residents a Espanya, entre els causants residents i no residents a Espanya, i entre les donacions i les disposicions similars de béns immobles situats en territori espanyol i fora d'aquest.

Per tant, si creus que vas poder veure't afectat per aquesta normativa anterior al 1 de Gener de 2015 i en un tracte discriminatori pel fet del lloc de residència, encara ets a temps de fer valer el teu dret i recuperar el què vas pagar de més.  

Nosaltres podem ajudar-te a recuperar-ho. No deixis que prescrigui. Et podem informar sense compromís al 972 29 83 53, o a info@aemtia.com

Edgar Martín

Assessor Fiscal - Avocat

 

 


Recordant l´incumpliment del Dret Comunitari de l´Impost sobre Successions i Donacions


Últims posts

dsc-4049.jpg
RD 11/2021. PRÒRROGA ERTOS I NOVES AJUDES PER CESSAMENT D´ACTIVITAT PELS AUTÒNOMS
S´ha aprovat el dia 28/05 en Consell de Ministres, la pròrroga dels ERTOS fins a setembre així com noves ajudes pel col·lectiu autònom
info
58.jpg
NOVES MESURES DEL 9 AL 23 DE MAIG
Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID 19 a partir del 9 de Maig de 2021
info
Subscriu-te als nostres butlletins:

AEMTIA ASSESSORS S.L.

©2021 All rights reserved
Carrer Major 2, 1º 2ª
08740 Sant Celoni (Spain)
Tel. +34 93 882 39 44
M. +34 601 64 42 59
santceloni@aemtia.com
Carrer Santa Eugènia, 10 1er 2a
17001 Girona (Spain)
Tel. +34 972 298 353
info@aemtia.com