El TS posa a ratlla a Hisenda - Prestació de maternitat exempta

El TS posa a ratlla a Hisenda - Prestació de maternitat exempta

EXEMPCIÓ · HISENDA · IRPF · PRESTACIÓ DE MATERNITAT

dilluns, 8 / octubre / 2018
El TS declara exempta la prestació per maternitat / paternitat

El Tribunal Suprem ha establert com a doctrina legal que "les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques."

Així ho reflecteix en una sentència de la Secció Segona de la Sala III, del Contenciós-Administratiu, que desestima un recurs de l'Advocacia de l'Estat, que defensava que aquestes prestacions no havien d'estar exemptes de l'IRPF. El Suprem confirma una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de juny de 2017, que va estimar el recurs d'una contribuent i va ordenar a Hisenda que li tornés la quantitat ingressada en l'IRPF de 2013 per la prestació per maternitat a càrrec de la Seguretat social percebuda en dit exercici.

L'advocat de l'Estat va recórrer al Suprem aquesta última sentència per considerar que era contradictòria amb altres dictades dels tribunals superiors de Castella i Lleó i Andalusia, sobre la mateixa matèria, i argumentant, entre altres motius, que la prestació de maternitat satisfeta per la Seguretat Social té la funció de substituir la retribució normal (no exempta en l'IRPF) que obtindria la contribuent pel seu treball habitual i que ha deixat de percebre en gaudir del corresponent permís. Afegia que no cap estendre a les prestacions per maternitat de la Seguretat Social l'exempció que l'article 7 de la Llei de l'IRPF sí que estableix per a aquestes prestacions per maternitat quan procedeixen de les comunitats autònomes o entitats locals.

En la seva sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat José Díaz Delgado, el Suprem considera que la prestació per maternitat a càrrec de l'Institut Nacional de la Seguretat Social pot incardinar-se en el supòsit que preveu el paràgraf tercer lletra h de l'article 7 de la Llei de l'IRPF, quan disposa que "igualment estaran exemptes les altres prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat".

En primer lloc, perquè així es desprèn de l'exposició de motius de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, que va introduir l'esmentada exempció en la Llei 40/1998 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i va passar al Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. En aquesta exposició de motius es diu que: "En l'impost sobre la renda de les persones físiques, en primer lloc, s'estableix l'exempció de les prestacions públiques percebudes per naixement, part múltiple, adopció, maternitat i fill a càrrec, entre les que s'inclouen les prestacions econòmiques per naixement de fill i per part múltiple previstes en el Reial Decret Llei 112000, de 14 de gener ".

Del text contingut en la referida exposició de motius, argumenta el Suprem, "es desprèn que l'exempció que s'estableix comprèn la prestació de maternitat i no només les de naixement, part múltiple, adopció i fill a càrrec, ja que es refereix expressament a la prestació per maternitat i no sembla pretendre que el seu abast es limiti a les concedides per les comunitats autònomes o entitats locals, sinó que tracta d'establir l'exempció de totes les prestacions per maternitat, sense distinció de l'òrgan públic de què es perceben, el que condueix a estimar que el paràgraf quart de l'article 7 lletra h del llei de l'IRPF tracta d'estendre l'abast del tercer paràgraf a les percebudes de les comunitats autònomes o entitats locals ".

A això s'afegeix el Suprem una interpretació gramatical. "Quan el paràgraf quart comença amb la paraula" també "estaran exemptes les prestacions públiques per maternitat percebudes de les comunitats autònomes o entitats locals", després de declarar exemptes en el paràgraf tercer "les altres prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat ", sembla donar a entendre que a més de les que van a càrrec de la Seguretat Social, entre les quals cal incardinar les prestacions per maternitat, estan exemptes les que pel mateix concepte es reconeguin per les comunitats autònomes i entitats locals, ja que en un altre cas la partícula "també" seria inútil, i podria donar lloc a entendre que el legislador ha volgut exclusivament declarar exemptes aquestes últimes i excloure les estatals ".

Finalment, es recolza en una interpretació sistemàtica, basada en què la prestació per maternitat és el subsidi que gestiona la Seguretat Social que tracta de compensar la pèrdua d'ingressos del treballador a conseqüència del permís de descans pel naixement d'un fill, adopció, tutela o acolliment, i durant aquest període el contracte de treball queda en suspens interrompent l'activitat laboral. Per això, a tenor de l'article 177 de la Llei General de la Seguretat Social, el Suprem recorda que es consideren situacions protegides la maternitat, l'adopció, la guarda amb fins d'adopció i l'acolliment familiar, de conformitat amb el Codi Civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que el regulin.

"En conseqüència -conclou la sentència- la prestació per maternitat pot incardinar-se en el supòsit que preveu el paràgraf tercer de la lletra h de l'article 7 de la LIRPF, i per això el recurs de cassació ha de ser desestimat i establir com a doctrina legal que "les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques '."

 

 

 Últims posts

dsc-4049.jpg
RD 11/2021. PRÒRROGA ERTOS I NOVES AJUDES PER CESSAMENT D´ACTIVITAT PELS AUTÒNOMS
S´ha aprovat el dia 28/05 en Consell de Ministres, la pròrroga dels ERTOS fins a setembre així com noves ajudes pel col·lectiu autònom
info
58.jpg
NOVES MESURES DEL 9 AL 23 DE MAIG
Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID 19 a partir del 9 de Maig de 2021
info
Subscriu-te als nostres butlletins:

AEMTIA ASSESSORS S.L.

©2021 All rights reserved
Carrer Major 2, 1º 2ª
08740 Sant Celoni (Spain)
Tel. +34 93 882 39 44
M. +34 601 64 42 59
santceloni@aemtia.com
Carrer Santa Eugènia, 10 1er 2a
17001 Girona (Spain)
Tel. +34 972 298 353
info@aemtia.com