DUBTES MÉS FREQÜENTS CORONAVIRUS (ÀREA LABORAL)

DUBTES MÉS FREQÜENTS CORONAVIRUS (ÀREA LABORAL)

HISENDA

dilluns, 16 / març / 2020
DUBTES MÉS FREQÜENTS CORONAVIRUS (ÀREA LABORAL)

CONSULTES LABORALS I PRINCIPALS DUBTES DAVANT EL CORONAVIRUS

 

Quines empreses han de tancar?

 

S'estableix la suspensió de l'obertura a públic dels locals i establiments que s´incorporen al Real Decret aprovat amb l´entrada de l´Estat d´Alarma, així com qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat competent pugui suposar un risc de contagi. Els següents són els obligats a tancar per Real Decret:                            

Espectacles públics. Esplai i diversió                                                        

 • Cafè-espectacle.
 • Circs.
 • Locals d'exhibicions.
 • Sales de festes.
 • Restaurant-espectacle.
 • Altres locals o instal·lacions assimilables als esmentats.

Culturals i artístics.                         

 • Auditoris.
 • Cinemes.
 • Places, recintes i instal·lacions taurines.

Altres recintes i instal·lacions.                                                      

 • Pavellons de Congressos. - Sales de concerts.
 • Sales de conferències.
 • Sales d'exposicions.                                                  
 • Sales multiús. - Teatres.                                                       

 

Esportius.                                                                 

 • Locals o recintes tancats:
 • Camps de futbol, ​​rugbi, beisbol i assimilables.
 • Camps de bàsquet, handbol, voleibol i assimilables.
 • Camps de tir a al plat i assimilables.
 • Galeries de tir.
 • Pistes de tennis i assimilables.
 • Pistes de patinatge, hoquei sobre gel, patins i assimilables. _ Piscines.
 • Locals de boxa, lluita, judo i assimilables.
 • Circuits permanents de motocicletes, automòbils i assimilables. _ Velòdroms.
 • Hipòdroms, canòdroms i assimilables.
 • Frontons, trinquets, pistes d'esquaix i assimilables.
 • Poliesportius.
 • Pistes de bitlles i assimilables.
 • Salons de billar i assimilables.                                                         
 • Gimnasos.
 • Pistes d'atletisme.
 • Estadis.

Espais oberts i vies públiques:

 • Recorreguts de carreres pedestres.
 • Recorreguts de proves ciclistes, motociclistes, automobilístiques i assimilables.
 • Recorreguts de motocròs, trial i assimilables.
 • Proves i exhibicions nàutiques.
 • Proves i exhibicions aeronàutiques.

Activitats recreatives:                                                        

 • De ball:
 • Discoteques i sales de ball.
 • Sales de joventut.

Esportiu recreatives:

- Locals o recintes, sense espectadors, destinats a la pràctica esportiu- recreativa d'ús públic, en qualsevol de les seves modalitats.                                                      

Jocs i apostes:

 • Casinos.
 • Establiments de jocs col·lectius de diners i d'atzar.
 • Salons de joc.
 • Salons recreatius.
 • Rifes i tómboles.
 • Altres locals i instal·lacions assimilables als d'activitat recreativa de Jocs i apostes d'acord amb el que estableixi la normativa sectorial en matèria de joc.
 • Locals específics d'apostes.                          

Culturals i d'oci:

 • Parcs d'atraccions, fires i assimilables. - Parcs aquàtics.
 • Casetes de fira.
 • Parcs zoològics:
 • Parcs recreatius infantils.

Recintes oberts i vies públiques:

      - Revetlles, desfilades i festes populars o manifestacions folklòriques               

D'oci i diversió:

 • Bars especials:
 • Bars de copes sense actuacions musicals en directe.
 • Bars de copes amb actuacions musicals en directe.                                               

De hostaleria i restauració:

 • Tavernes i cellers.
 • Cafeteries, bars, cafè-bars i assimilables.
 • Xocolateries, gelateries, salons de te, Croissanteries i assimilables.
 • Restaurants, autoserveis de restauració i assimilables.
 • Bars-restaurant.
 • Bars i restaurants d'hotels.
 • Salons de banquets.
 • Terrasses.

Comerços al detall tret d´aquells que venguin productes de primera necessitat (ous, pà, llet, aigua, farina, arròs...)

                       

Vacances o permisos retribuïts convertibles

Considerem, que és aconsellable  en els treballs on no és possible desenvolupar cap activitat, intentar consensuar un període de vacances per als teus treballadors. Com bé saps, les vacances són un dret que ha d'exercitar-se de MUTU ACORD, però donada l'extrema gravetat de la situació, no hauria d'haver problema per consensuar uns dies de vacances fins a saber en quin escenari ens hem de moure, al menys fins dimecres (recomanació inicial). Dimarts hi ha previst un nou paquet de mesures econòmiques que poden donar llum a un nou plantejament de la situació.

 

ERTO (reducció temporal)

 

A data d'avui (16 de març a les 12:00) el procés d´ERTO (Expedient de Regulació Temporal d´Ocupació) és inviable en els seus terminis i gestions (comitè, període de consultes 15 dies, presentacions) amb la qual cosa, és un tema que considerem serà modificat per la nova normativa per via d'urgència.

 

Què és un ERTO?

És un instrument pensat per superar crisi temporals dels autònoms i empreses, pel que es pot:

 

Suspendre de manera temporal dels contractes dels treballadors i reduir la jornada laboral dels treballadors                                                           

L'Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO) és una autorització temporal per suspendre els contractes de treball durant un temps determinat. És a dir, per a que les empreses i autònoms puguin prescindir durant un període de temps dels seus empleats i queden exempts de pagar-los la nòmina. Així, les persones afectades per un ERTO continuen vinculades a l'empresa però no cobren, no generen dret a pagues extres, ni vacances, durant el temps que romanen fora del seu lloc de treball.

                                              

El ERTO es pot presentar per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o de força major. Aquesta situació que estem patint pel COVID 19, s'ha de considerar per la gravetat i dimensió d'imprevisible i inevitable, i per tant de força major. Tal com estableix l'art. 4.4 de la LPRL com a risc "greu i imminent". Aquesta situació acaba de ser considerada a l'establir l'estat d'alarma el Govern de l'Estat.                       

           

QUÈ S'ENTÉN EN AQUESTA SITUACIÓ PER FORÇA MAJOR? (ACORD AGENTS SOCIALS SENSE APROVAR)

FORÇA MAJOR quan es decreta per motius de salut pública, per part de les autoritats competents, estatals, autonòmiques o municipals, mesures extraordinàries que afectin l'activitat de les empreses tals com: el tancament o cancel·lació d'activitats, restriccions a la mobilitat de les persones o mercaderies, aïllament per evitar el contagi, manca de subministraments, entre d'altres, en nom de la seguretat jurídica en els diferents àmbits afectats, s'ha de garantir la publicitat suficient i la publicació en un mitjà oficial.

                                                          

Com s´acredita?

Causes econòmiques, tancament forçós, caiguda precipitada i sobtada de la facturació o de la demanda d'activitat o el trencament de la cadena de subministraments, entre d'altres.                 

Quins tràmits s'han de fer amb l´ERTO? Quan triga a fer-se efectiu?                                                    

El procediment de suspensió de contracte s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'empresa davant la Direcció general de Treball de cada comunitat autònoma, acompanyada dels mitjans de prova que estimi necessaris i simultània comunicació als treballadors, els quals tenen la condició de part interessada en la totalitat de la tramitació de procediment.

                                              

Per tant, s'inicia amb la comunicació als treballadors i a la Direcció General, que a més consulta a la inspecció de treball. Posteriorment, el ERTO serà autoritzat per l'autoritat laboral en el termini de 5 dies.

 Com afecta als meus treballadors i des de quan?

La suspensió dels contractes o reducció de jornada tindrà efectes des de la data del fet causant de la Força Major:

 

Si es redueix la jornada de treball:

                                                          
- Reducció de jornada entre un 10 i un 70% de la jornada de treball.                                                                             
- Reducció de salari proporcional.                                                                          
 

Si se suspenen temporalment els contractes:                                                                                                                                                                          

Prestació d´atur

Els treballadors poden sol·licitar la prestació per desocupació si:

 • Tenen cotitzats al menys 360 dies en els últims 6 anys.
 • o sinó, subsidi de desocupació si no tenen rendes superiors al 75% del SMI (831,25 € mes / 9.974,97 € any) exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (1.108,33 € mes / 13.299,96 € any)

 

                                              

Despesa de la prestació de l´Atur?

                                              

 • La despesa de la prestació per l´atur es realitzarà per hores i no per dies.
 • Lo que es gasti durant l´ERTE no es pot recuperar, tret de que es trobi una altra feina i es comenci a generar una altra prestació.

                                                          

                                              

Antiguitat

                                              

 • NO es perd l´antiguitat.
 • El temps durant l´ERTO computa  efectes d´antiguitat i acomiadament.

                                                                                             

Perd algun dret el treballador?

                                              

El treballador es trobarà en una situació legal d'atur, I quan les causes que el originen siguin de caràcter catastròfic o de força major, l'autoritat laboral pot autoritzar que el temps en què es perceben les prestacions per desocupació no es computi als efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts. Igualment, en aquests supòsits, es pot autoritzar que rebin prestacions per desocupació els treballadors que no tinguin els períodes de cotització necessaris per tenir dret a elles.

                                                          

El treballador percep el 70% de la base reguladora durant els 6 primers mesos de l'SEPE i en funció de les seves circumstàncies personals. Llevat que per conveni col·lectiu o voluntàriament l'empresa decideixi complementar el salari.

                                  

Fins a quin data els he de pagar salari?

Fins que autoritzi l'autoritat laboral. El normal és que coincideixi amb la data de sol·licitud presentada per l'empresa i acceptada pels treballadors.

                                              

Què passa si he de suspendre totalment o parcialment l'activitat pel ERTO? Tinc algun cost salarial mentre està vigent el ERTO?                                                        

Si l'empresa es veiés en la necessitat de suspendre d'activitat com ha obligat el Govern de l´Estat, per la declaració d'estat d'alarma, podrà fer-ho d'acord amb els mecanismes que preveu la normativa vigent, per les causes previstes en l'art. 47 de l'ET i RD 1483/2012 de 29 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada. L'empresari està obligat a mantenir els treballadors donats d'alta i seguir pagant el 100 per cent de la seva aportació a la Seguretat Social, però no així de les seves nòmines, llevat que el conveni estableixi que hagi de de complementar les mateixes o ho faci voluntàriament.

                                                          

Sense perjudici del que preveu la llei 17/2015 de 9 de juliol de Sistema Nacional de Protecció Civil, art. 24,2b) sobre la declaració d'una zona afectada greument per una emergència de protecció civil.

                                                          

En aquest cas, les extincions o suspensions dels contractes de treball o reduccions temporals de jornada de treball que tinguin la seva causa directa en l'emergència, així com les pèrdues d'activitat directament derivades de la mateixa que quedin degudament acreditades, tindran la consideració de provinents d'una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven dels articles 47 i 51 de l'ET. En primer lloc, la TGSS podrà exonerar l'empresari l'abonament de les quotes de la Seguretat Social mantindrà la condició del dit període com a efectivament cotitzat pel treballador. En cas d'extincions de contracte aniran a càrrec de el Fons de Garantia Salarial, amb els límits establerts legalment.

                                                          

Per tot això, les empreses han de seguir el procediment establert que inclou el període de consultes amb els treballadors, llevat que sigui reconeguda per l'autoritat laboral la interrupció per força major. (Segons la guia laboral del Ministeri de Treball de 4 de març de 2020).

                                              

                                  

SI la situació s'allarga més de el període inicial concedit pel ERTO ¿es pot prorrogar el ERTO?

 

Sí, es poden encadenar diversos ERTO´s en funció de la necessitat de cada empresa. Si es perllonga en el temps es pot demanar un acomiadament col·lectiu.

                                  

                      

ERTO PER FORÇA MAJOR

Un procés més àgil que l'anterior, que es presenta de forma telemàtica però que segueix tenint obstacle per al període d'urgència en què hem de fer les taques. En 5 dies, ha d'estar la contestació de l'autoritat laboral, però compta que serà quasi impossible, de manera que el silenci administratiu en aquest cas pot ser perillós. A més, pot donar-se el cas que l'activitat en la que tu estàs pugui no considerar-se com "força Major" per a l'Administració o l'autoritat laboral.

 

JORNADA IRREGULAR

Una figura legal nascuda a la Reforma Laboral de 2012. Permet modificar la jornada horari als treballadors en un 10% del total anual, però té una sèrie d'excepcions i vinculacions legals. Hi ha un període de consultes, i hem de concretar molt bé a les dates seleccionades, de manera que, a causa de la incertesa de l'assumpte, és força complicat a data d'avui.

 

PERMÍS NO RETRIBUÏT / EXCEDÈNCIES

Són altres possibilitats que contempla la Llei, però que no considerem que siguin d'aplicació en aquest moment.

 

 Últims posts

dsc-4049.jpg
RD 11/2021. PRÒRROGA ERTOS I NOVES AJUDES PER CESSAMENT D´ACTIVITAT PELS AUTÒNOMS
S´ha aprovat el dia 28/05 en Consell de Ministres, la pròrroga dels ERTOS fins a setembre així com noves ajudes pel col·lectiu autònom
info
58.jpg
NOVES MESURES DEL 9 AL 23 DE MAIG
Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID 19 a partir del 9 de Maig de 2021
info
Subscriu-te als nostres butlletins:

AEMTIA ASSESSORS S.L.

©2021 All rights reserved
Carrer Major 2, 1º 2ª
08740 Sant Celoni (Spain)
Tel. +34 93 882 39 44
M. +34 601 64 42 59
santceloni@aemtia.com
Carrer Santa Eugènia, 10 1er 2a
17001 Girona (Spain)
Tel. +34 972 298 353
info@aemtia.com