RDL 5/2021 Ajudes directes a autònoms i empreses

RDL 5/2021 Ajudes directes a autònoms i empreses

dissabte, 13 / març / 2021
RDL 5/2021 Ajudes directes a autònoms i empreses

Amb l'aprovació d'aquest Reial Decret Llei de data 13 de març de 2021, s'articulen un conjunt de mesures per mobilitzar una inversió pública de fins a 11.000 milions d'euros al voltant de quatre línies d'actuació.

 

Primer: es crea una nova Línia Covid d'ajudes directes a autònoms i empreses, per reduir l'endeutament subscrit a partir de març de 2020. Amb càrrec a aquesta Línia, que comptarà amb una dotació total de 7.000 milions d'euros, es canalitzaran ajudes directes a les empreses i autònoms els quals la seva l'activitat s'ha vist més negativament afectada per la pandèmia. Aquestes ajudes directes tindran caràcter finalista, emprant-se per satisfer el deute i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos per exemple, relatius al subministrament d'energia i a el cost de canvi de potència, incorregudes pels autònoms i empreses considerats destinataris.

 

Segon: aquesta norma habilita el Govern per adoptar mesures addicionals de flexibilització dels préstecs dotats amb aval públic, permetent així que aquest finançament s'incorpori als processos de refinançament i reestructuració pactats entre els bancs i els seus clients i, per tant, protegint l'estabilitat financera . Per a això, es crea una segona Línia per a la reestructuració de deute financer COVID, de 3.000 milions d'euros, per permetre, com a últim recurs després de l'articulació de la resta de mesures de suport a la solvència, la conversió de part de l'aval públic en transferències a les empreses i autònoms més afectats per la crisi que compleixin amb els requisits establerts per acord de Consell de Ministres, dins d'un acord assolit amb les entitats financeres creditores.

 

 

Tercer: per donar suport a aquelles empreses viables però que s'enfronten a problemes de solvència derivats de la COVID-19 que no poden accedir a el fons gestionat per la Societat Estatal de Participacions industrials (SEPI) per a empreses i operacions de major grandària i necessiten un reforç addicional de la seva capital després de la articulació de les mesures previstes en els apartats anteriors, es crea un nou Fons de recapitalització d'empreses afectades per COVID, dotat amb 1.000 milions d'euros, que serà gestionat per COFIDES, adscrit a Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a través de la Secretaria d'Estat de Comerç.

 

Quart: s'estenen fins a finals d'any les moratòries per al desencadenament automàtic de processos concursals, per tal de dotar d'un marge de temps addicional perquè les empreses que estan passant per grans dificultats com a conseqüència de la pandèmia puguin restablir el seu equilibri patrimonial, evitant una innecessària entrada en concurs. A més, es mantenen les millores d'agilitat en el procés concursal, mentre es completa la modernització del règim concursal espanyol en el marc de la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 de Parlament Europeu i de Consell, de 20 de juny de 2019 , sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l'eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes,

En aquesta mateixa línia, s'amplia a quatre mesos l'ajornament de deutes tributaris sense interessos i s'amplien els terminis per a la devolució dels crèdits públics gestionats per la Secretaria General d'Indústria i de la PIME.

D'aquesta manera, els autònoms i empreses amb seu social en territori espanyol, el volum d'operacions anual el 2020 hagi caigut com a mínim un 30% respecte al 2019 i l'activitat estigui inclosa en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques -CNAE 09- previstos a l'annex i d'aquest Reial decret llei, podran tenir accés a ajudes directes que permetin satisfer les seves obligacions de deute i pagaments a proveïdors, creditors financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts, sempre que aquestes obligacions s'haguessin generat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors a la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei. S'estableixen els criteris per a determinar les quanties màximes de les ajudes directes i es modulen en funció de la caiguda del volum d'operacions entre 2019 i 2020.

 

Ajudes directes a empreses i autònoms (pendent de desenvolupament reglamentari o tràmit per cada comunitat autònoma)

 • Quantia destinada a les ajudes. 7.000 milions d'euros.

 

 • Qui són els destinataris? Empresaris o Professionals de l'Annex I, el volum d'operacions (IVA) de l'any 2020 (390) hagi caigut un 30% respecte al de l' any 2019. També empresaris o professionals en mòduls (estimació objectiva) del mateixa Annex I.

 

 • No podran rebre-les aquells que tot i complir els requisits hagin declarat un resultat negatiu en el seu IRPF 2019 en les activitats en les que haguessin aplicat EDS, o una base negativa de l'IS o com IRNR, abans de la reserva de capitalització o compensació de bases imposables negatives.

 

 

 • Seran les CCAA que estableixin els criteris per a les ajudes al destinatari, però en cap cas podran superar aquests màxims:

 

 • Mòduls - 3.000 euros.

 

 • Empresaris o Professionals el volum d'operacions anual declarat o comprovat, hagi caigut un 30% respecte l'any 2019, l'ajut màxim que es concedirà serà de:

 

 

 • El 40% de la caiguda del volum d'operacions respecte de l'any 2019 que superi dit 30%. Màxim 10 empleats.

 

 • El 20% de la caiguda de l'volum d'operacions respecte de l'any 2019 que superi dit 30%. A partir de 10 empleats.

 

 • S'estableix un mínim i un màxim. No inferior a 4.000 euros i no superior a 200.000 €.

 

 • Les CCAA hauran de determinar els paràmetres o requisits per a empreses creades entre l'1 de gener de 2019 i 31 de març de 2020.

 

 • Termini de sol·licitud: La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat que en un mes i deu dies s'haurà formalitzat l'ordre de repartiment d'aquests 7.000 milions d'euros per a les comunitats autònomes i es signaran els acords amb cadascuna d'elles.

 

 • Condicions:

 

 1. No repartir dividends els anys 2021 i 2022.
 2. Mantenir l'activitat fins a 30 de juny 2022.
 3. No aprovar increments en les retribucions d'alta direcció durant un període de dos anys des de l'aplicació de les mesures.
 4. Les comunitats poden aprovar altres requisits.
 5. No es condiciona a mantenir l'ocupació, tal com havia volgut Unidas Podemos.

 

Ajornaments de deutes tributaris (semblants als de l'any 2020)

 

 • De totes aquelles liquidacions i autoliquidacions que el seu termini d'ingrés finalitzi des de l'1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021, ambdós inclosos, sempre que reuneixin els requisits de l'article 82.2a) LGT.

 

 • No es poden acollir grans empreses (facturació major a 6.010.121,04 € en l'any 2020).

 

 

 • Condicions ajornament:

 

 • 6 mesos d'ajornament.
 • No es meriten interessos de demora pels quatre primers mesos de l'ajornament.

 

Et seguirem informant de les novetats i pròxims tràmits d´aquestes ajudes. Per a qualsevol cosa, quedem a la teva disposició,

 

AEMTIA ASSESSORSÚltims posts

dsc-4049.jpg
RD 11/2021. PRÒRROGA ERTOS I NOVES AJUDES PER CESSAMENT D´ACTIVITAT PELS AUTÒNOMS
S´ha aprovat el dia 28/05 en Consell de Ministres, la pròrroga dels ERTOS fins a setembre així com noves ajudes pel col·lectiu autònom
info
58.jpg
NOVES MESURES DEL 9 AL 23 DE MAIG
Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID 19 a partir del 9 de Maig de 2021
info
Subscriu-te als nostres butlletins:

AEMTIA ASSESSORS S.L.

©2021 All rights reserved
Carrer Major 2, 1º 2ª
08740 Sant Celoni (Spain)
Tel. +34 93 882 39 44
M. +34 601 64 42 59
santceloni@aemtia.com
Carrer Santa Eugènia, 10 1er 2a
17001 Girona (Spain)
Tel. +34 972 298 353
info@aemtia.com