PAGOS EN EFECTIVO - PROYECTO DE LEY

BLOG EMPRESA

PAGOS EN EFECTIVO - PROYECTO DE LEY

EMPRESA · FISCALIDAD · HACIENDA · PYMES

jueves 15 de octubre de 2020
PAGOS EN EFECTIVO - PROYECTO DE LEY

El passat 13/10/2020 el govern ha aprovat en consell de ministres el Projecte de Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, que es troba actualment en seu parlamentària pendent de ser aprovada. La nova Llei té com a objectiu plantejar mesures per reforçar la lluita contra l'elusió fiscal complexa i l'economia submergida, com la limitació dels pagaments en efectiu o un major control sobre les monedes digitals.

 

El projecte de Llei modifica la limitació del pagament en efectiu per a determinades operacions econòmiques que passarà de 2.500,00 € a 1.000,00 €, o el seu equivalent en moneda estrangera, i en l'àmbit d'operacions entre empresaris i professionals. Per minimitzar els efectes en petites economies domèstiques es manté el límit anterior de 2.500,00 € per als pagaments en efectiu realitzats per particulars.

 

En el cas que el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional, es disminueix el límit de pagament en efectiu de 15.000,00 € a 10.000,00 €.

 

Important. Aquesta norma només afectarà a aquelles operacions en què alguna de les parts actua com a empresari o professional, de manera que els pagaments en efectiu, entre els particulars o en entitats financeres, de més quantitat són totalment legals.

 • Límits de pagaments en efectiu actuals:

 

 

 

COMPRADOR

VENEDOR

EMPRESA / AUTÒNOM

PARTICULAR

EMPRESA / AUTÒNOM

> = 2.500,00

> = 2.500,00

PARTICULAR ESPANYA

> = 2.500,00

SENSE LÍMIT

PARTICULAR ESTRANGER

> = 15.000,00

> = 15.000,00

 

 • Nous límits previstos en el projecte llei del 13/10/2020:

 

 

 

COMPRADOR

VENEDOR

EMPRESA / AUTÒNOM

PARTICULAR

EMPRESA / AUTÒNOM

> = 1.000,00

> = 1.000,00

PARTICULAR ESPANYA

> = 2.500,00

SENSE LÍMIT

PARTICULAR ESTRANGER

> = 10.000,00

> = 10.000,00

 

CONSIDERACIONS

 • Quan l'import total de la factura supera el límit de pagament en efectiu, 1.000,00 € en el nou projecte de llei, us recordem que NO és possible fer pagaments parcials en efectiu. A més, hi ha l'obligació, per part dels intervinents en aquestes operacions, de conservar els justificants de pagament durant 5 anys des de la data de la transacció per poder demostrar que es va efectuar a través d'altres mitjans de pagament.

 

 • Si per qualsevol motiu l'Agència Tributària demanés justificants d'un pagament en efectiu, has de saber que per acreditar pots presentar un rebut, una carta de pagament o certificacions acreditatives de l'ingrés. La factura rebuda per part del nostre proveïdor mai seria suficient.

 

 • S'entén per efectiu els mitjans de pagament definits en l'article 34.2 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció de el blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. En particular, s'inclouen:

 

 1. El paper moneda i la moneda metàl·lica, Nacionals o estrangeres.
 2. Els xecs bancaris al portador denominats en qualsevol moneda.
 3. Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics, concebut per ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador.

 

 • Què passa si incompleixo les limitacions del pagament en efectiu? Com sabreu, tot incompliment de les normes establertes per llei dona lloc a infraccions i possibles sancions per part de l'administració. I compte!, seran infractors tant les persones o entitats que paguin com les que rebin totalment o parcialment les quantitats en efectiu que superin el límit. Tant el pagador com el receptor respondran de forma solidària de la infracció que es cometi i de la sanció que s'imposi. L'Agència Estatal d'Administració Tributària pot dirigir-se indistintament contra qualsevol d'ells o contra tots dos. La infracció administrativa serà considerada com a greu i s'enfronten a una sanció del 25% del valor de la transacció en efectiu que s'hagi realitzat. La base de la sanció serà la quantia pagada en efectiu a partir de l'import de 1.000,00 € o el seu contravalor en moneda estrangera,

 

 • la infracció anterior prescriurà als cinc anys, que començaran a comptar des del dia en què la infracció s'hagués comès. La sanció derivada de la comissió de la infracció, per la seva banda, prescriu als cinc anys, que començaran a comptar des de l'endemà que es ferma la resolució per la qual s'imposa la sanció.

 

 • Important: L'Agència Tributària pot ALLIBERAR a qualsevol de les parts en cas que aquesta denunciï el pagament en efectiu de l'altra part sempre que no hagin transcorregut més de 3 mesos des que es va realitzar el pagament fraudulent. És possible realitzar la denúncia a través del web de l'AEAT, faci clic aquí, o en els registres de les seves delegacions.


Últimos posts

suvfencio2.jpg
SUBVENCIÓ CONTRACTACIÓ MENORS DE 30 ANYS
Fins el 31/03/2022 es pot sol·licitar aquesta subvenció per afavorir la contractació i dotar a l´empresa de fons
info
suvfencio1.jpg
SUBVENCIÓ CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES DE 30 I MÉS ANYS
Oberta convocatòria el 10 de Gener fins el 31/05/2022
info
Suscríbete a nuestra newsletter:

AEMTIA ASSESSORS S.L.

©2022 All rights reserved
Carrer Major 2, 1º 2ª
08740 Sant Celoni (Spain)
Tel. +34 93 882 39 44
M. +34 601 64 42 59
santceloni@aemtia.com
Carrer Santa Eugènia, 10 1er 2a
17001 Girona (Spain)
Tel. +34 972 298 353
info@aemtia.com